2. OVER HET VERBAND TUSSEN DE PIJN VAN DE WERELD EN GROOTSCHALIG KARMA

2.1. Opnieuw dus drong zich de vraag op hoe om te gaan met de pijn van de wereld. Toegegeven, mijn vreugde over ons aller onsterfelijke ziel, het wonder van ons niet te kwetsen atman, was niet al te stevig gebleken. Desondanks vroeg ik me af of er niet ook andere redenen waren voor mijn blijvende gevoel tekort te schieten. Die waren en zijn er, zoals ik me spoedig realiseerde. Al zo vaak immers had ik gezegd: “de pijn van de wereld is te groot voor mij, te groot voor mijn normale mensenhart”. En deftiger: “de pijn van de wereld gaat de menselijke maat te boven”. Pas nu echter drong tot mij door waar ik met die uitspraken naar verwees: de pijn van de wereld had en heeft te maken met karma (6). Meer in het bijzonder met wat wel genoemd wordt: collectief karma. Alsook met “kosmisch karma”, zoals dat heet. Opeens besefte ik: meer dan ooit tevoren worden wij geconfronteerd met de gevolgen van deze bovenindividuele vormen van karma. Het is dáárvoor dat we niet voldoende zijn toegerust. Het is dáárvoor dat ons hart te klein is. Nóg te klein is...

2.2. Hoewel dit voor menigeen wellicht volstrekt geen verrassend inzicht is, voelde ik een belangrijke ingang voor beter begrijpen op het spoor te zijn. Bang voor overhaaste conclusies bleef ik er liever eerst nog dicht bij in de buurt - bij het soort karma dus dat ver uitgaat boven individueel karma. Ik realiseerde me dat voor menigeen het karmaconcept een negatieve lading heeft. Te vaak was het verbonden met passiviteit, gelatenheid, fatalisme. Als zou je door anderen te helpen, of door zelf in je eigen leven tussenbeide te komen, anderen zowel als jezelf de mogelijkheid ontnemen dat karma zélf uit te werken, zoals dat wel heet. Die negatieve klankkleur was ook voor collectief karma gaan gelden. Zelfs genocide had men ermee willen rechtvaardigen. Als zou de betreffende bevolkingsgroep die over zichzelf hebben afgeroepen. Niet een enkele keer maar soms zelfs doorlopend. Om zulke associaties te vermijden besloot ik het adjectief “collectief” te vervangen door “grootschalig”.

2.3. Het voordeel van de terminologie “grootschalig karma” is dat deze terminologie, duidelijker dan met “collectief karma” het geval is, verwijst naar de grote schaal waarop de pijn van de wereld zich voordoet. Met het adjectief “grootschalig” komt wellicht ook beter de rol van de media tot uitdrukking. Ik doel op de grote rol die de media spelen in het vrijwel gelijktijdig, live, over de gehele wereld verspreiden van berichten over lijden en onrecht dat zich waar ook ter wereld voordoet. Spreken in termen van grootschalig karma geeft bovendien tegelijk aan dat het als getuige meebeleven van de pijn van de wereld voor ons individueel welhaast te zwaar is. Althans bezien vanuit ons doorsnee mensenhart. Kost het reeds veel moeite, pijn en tijd, om het eigen individuele karma te verstaan en te dragen, met grootschalig karma is dat sterker nog het geval. Zeker wanneer het grootschalig karma betreft met een ontstaansgeschiedenis van meerdere honderden, zo niet duizenden jaren. Van bovendien uiterst complexe, clusterachtige aard. Zonder ook nog maar enig eenduidig lineair-oorzakelijk verband.

2.4. Hoewel we, gegeven de dus vaak lange ontstaansgeschiedenis, veel grootschalig karma niet dan wel volstrekt onvoldoende begrijpen, toch bevinden wij er ons als het ware in. We zijn eraan gerelateerd, door medebepaald. Meer dan ooit tevoren, als de wereldburgers die wij thans zijn. Niet alleen zijn we onderhevig aan de consequenties ervan, we zijn er mede oorzaak van – door ons handelen, onze reacties erop. Door ons niet handelen waar handelen geboden is. We continueren het. In eindeloze ketens. Hetzij in steeds nieuwe richtingen, hetzij naar verzadigingspunten toe, zelfs beide. Dat geldt voor ons omgaan met aarde en milieu. Zelfs al lijken onze individuele interacties qua gevolgen nauwelijks waarneembaar. Het geldt ook, duidelijker zichtbaar, voor ons omgaan met elkaar. Binnen het kleine dorp dat onze wereld thans is. Binnen ook de internationale gemeenschap die wij als gezamenlijke landen vormen.

2.5. Kortom, grootschalig karma als fenomeen is iets waar wij allen bij betrokken zijn. Wij allen zijn immers gerelateerd aan plaats, tijd en cultuur. Want dat zijn, onder andere, de manifestaties waarin grootschalig karma zich kenbaar maakt. Daarmee bepaalt, ik herhaal het nog maar eens, grootschalig karma in sterke mate ons individuele bestaan. Tevens echter vormt het een opgaaf. Om er naar beste kunnen mee om te gaan. Om ernaar te streven door ons handelen, en niet-handelen waar onthouding van handelen geboden is, geen nieuw negatief grootschalig karma te creëren. Kortom, grootschalig karma maakt deel uit van ons individuele karma, van onze individuele levensopgaaf (7). Welnu - en daar wilde ik naar toe - dat is inclusief de pijn en onmacht die wij ervaren door getuige te zijn van de pijn van de wereld. Het is in de nagenoeg gelijktijdigheid van die pijn, de alomtegenwoordigheid ervan, de grote schaal waarop, de gruwelijke gedetailleerdheid waarmee, dat ons huidige getuigeschap verschilt met dat van voorheen – toen ons getuigeschap betrekking had op pijn van relatief nabij. Het zijn precies déze verschillen die maken dat ons doorsnee mensenhart tekort schiet. Reden waarom ons hart een nieuwe toerusting nodig heeft.

 

|  vorig  |   terug naar het gebed   |  vervolg  |

|  kanttekeningen  |